Inbjudan till deltagande i utvecklingen av riktlinjer för klimatanpassning av betongkonstruktioner

Betongföreningen inleder ett projekt med syfte att ta fram handfasta riktlinjer och exempel för klimatanpassning av betongkonstruktioner och på så sätt understödja Färdplan för klimatneutral betong [1]. Målgrupp är primärt projektörerna men eftersom genomförande förutsätter samspel och förståelse i hela byggprocessen ska materialet också riktas mot en bredare publik. Projektet kommer att drivas som ett kommittéarbete inom Betongföreningen med en arbetsgrupp samt en referensgrupp.

Att samhällsbyggnadssektorn har en viktig roll för att uppnå ett klimat i balans behöver inte understrykas. Inte heller att betong är en viktig faktor med å ena sidan dess unika egenskaper i användningsskedet och å andra sidan dess relativt stora klimatutsläpp i produktionsfasen. Boverket förbereder lagstiftning om klimatdeklarationer i nyproduktion och det är ingen slump att man i första omgången begränsar kraven till stomme, inner- och ytterväggar. Det finns dag också miljöklassningsmodeller och pilotprojekt som riktas mot minimerad klimatpåverkan.

Det som gör projektet särskilt intressant är att det till delar kan åstadkomma genomslag så gott som omedelbart genom tillämpning av existerande teknik och kunskap samt genom ökad medvetenheten i byggprocessen. Lägg till det att årsvolymerna som potentiellt berörs är stora med ca 4,9 miljoner m3 betong inom husbyggnad och 1,6 m3 inom anläggning.

Företag som är intresserade av att påskynda arbetet med klimatanpassning av betong inbjuds härmed till att delta i projektet. Deltagande innebär att företaget

  1. delfinansierar projektet
  2. erhåller plats i projektets referensgrupp för att kunna lämna synpunkter och diskutera innehåll
  3. omnämns i kommittérapport samt vid lansering som finansiär.

Kontakta Betongföreningens vd Richard McCarthy (kontakt) för att diskutera möjligheter till deltagande.

Projektets innehåll, genomförande och organisation

Projektet tar till väsentliga delar sin utgångspunkt i Svensk Betongs rapport Klimatförbättrad betong [2]. Vi kommer t.ex att följa logiken med indelningen resurseffektiv konstruktion, rätt material på rätt plats och klimatförbättrad betong. Konstruktioners anpassning till klimatförändringar kommer också att behandlas. Stor vikt läggs vid att den teknik som läggs fram är väl förankrad med leverantörer och utförare så att inte orealistiska förväntningar uppstår.

En kommittérapport kommer att sammanställas som faktabas. Det primära resultatet blir lättanvända webbaserade checklistor och lathundar som kan uppdateras i takt med den snabba tekniska utvecklingen inom materialsidan.

Projektets genomförandetid planeras vara 6 månader. Det tekniska utredningsarbetet bedöms till 300 timmar. Kostnad för dokumentation tillkommer.

Arbetsgruppen har formerats med Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet, Jonas Axeling, Betongindustri, Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group, Nilla Olsson, NCC Teknik, Costin Pacoste, ELU, Anders Rönneblad, Cementa samt Henrik Vinell, Strängbetong. Projektledare är Mats Öberg.

Referenser

[1] Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Betongbranschen, http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_betongbranschen.pdf
[2] Klimatförbättrad betong, Svensk Betong 2019.