Beskrivning

Självkompakterande betong – Rekommendationer för användning

Betongrapport nr 10, 2002

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

I december 2000 tillsatte Svenska Betongföreningen en kommitté med uppgift att ta fram rekommendationer för självkompakterande betongs användning.

Rapporten behandlar aspekter som är viktiga för de flesta av byggsektorns aktörer; myndigheter, beställare, projektörer, entreprenörer och materialtillverkare.Rapporten definierar viktiga begrepp inom detta teknikområde, ger rekommendationer för val av delmaterial, tillverkning, hantering på arbetsplatsen, kommenterar regelverket, pekar på FoU-behov samt presenterar provningsmetoder.

Limbunden utgåva, format A4, 82 sidor.