Beskrivning

Vägledning för livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner

Betongrapport nr 12, 2007

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

Traditionell dimensionering med avseende på beständighet innebär att man väljer en eller flera exponeringsklasser för konstruktionen, varefter man i tabeller i någon standard eller norm kan hitta krav ifråga om betongsammansättning, täckande betongskikt, tillåten sprickbredd m.m.

Ett alternativ till detta är s.k. livslängdsdimensionering där man istället, för väl definierade förutsättningar ifråga om exponering och önskad livslängd, beräknar t.ex. erforderligt täckande betongskikt för en given betongkvalitet, eller tvärtom. Detta ger möjlighet till mer nyanserade bedömningar, men fordrar också mer detaljerade uppgifter om exponering m.m. än vad som ges av exponeringsklasserna.

Rapporten behandlar många olika nedbrytningsmekanismer, men när det gäller modeller för livslängdsdimensionering behandlas i första hand de i Sverige vanligaste fenomenen armeringskorrosion och frostnedbrytning.

Rapporten har följande huvuddisposition:

  1. Principer för livslängdsdimensionering
  2. Modeller för olika nedbrytningsförlopp
  3. Modeller för miljöpåverkan på betongkonstruktioner
  4. Metoder för bestämning av nya material- och miljöparametrar
  5. Armeringskorrosion – Praktiska anvisningar och exempel

Bilagor:

A. Forskningsbehov
B.
Referenser
C.
Begreppsförklaringar
D.
Beteckningar (gamla C)

Limbunden utgåva, format A4, 141 sidor.