Beskrivning

Svenska Betongföreningens handbok till Eurokod 2

Betongrapport nr 15, utg 2, 2012 (två volymer)

Tryckt och digital version

Den drygt 550-sidiga handboken för dimensionering av betongkonstruktioner kan beställas både som trycksak och i digitalt format (pdf). Den torde vara ett oumbärligt hjälpmedel för varje byggkonstruktör när de nya normerna nu gäller.

Den grundläggande europeiska standarden för dimensionering av betongkonstruktioner, ”Allmänna regler och regler för byggnader SS-EN 1992-1-1 för Eurokod 2” finns översatt till svenska. Det nya regelverket kan vara svårt att förstå och tillämpa. Denna handbok har som syfte att för projektörer skapa en instruktiv och korrekt tolkning av det nya regelverket med vederbörliga aspekter på säkerhet och samhällsekonomi. Den ska således underlätta förståelsen för hur man beräknar. Därmed underlättar den för branschen att bygga i betong.

Handboken är uppdelad i tre delar, där den första delen går igenom Eurokodens text kapitel för kapitel, och förklarar och beskriver där det behövs. Det handlar till exempel om materialegenskaper och analyser i bruks- och brottgränstillstånd. Del två är mer läroboksmässig med beräkningsmodeller och utförliga beskrivningar av speciella områden där Eurokoden innebär ett nytänkande. Den sista delen redovisar ett stort antal detaljerade beräkningsexempel. Man har arbetat in de svenska, nationellt valbara parametrarna (NDP) som fastlagts av Boverket. På så sätt anpassas säkerheten till vad som är tradition i vårt land.

Ringbunden utgåva i två volymer, format 17*23,5 cm, 556 sidor alt pdf. 

 

Rättelser till utg 1, 29 oktober 2011 (pdf) »