Beskrivning

Sprickor i betongkonstruktioner – särskilt temperatursprickor

Betongrapport nr 3, 1994

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

Frågan om sprickors betydelse för betongkonstruktioners beständighet och funktion har lett till i vissa fall långdragna diskussioner och ibland kostsamma åtgärder. En handledning i tekniken att avgöra sprickproblem har efterfrågats, framförallt i stora infrastruktur objekt, och till och med betraktats som mycket angelägen.

Det är därför med tillfredsställelse vi nu kan se Svenska Betongföreningens rapportserie utökas med just denna rapport och med den förhoppningen att den också skall kunna ge den handledning som efterfrågats. Ett sort tack bör riktas till initiativtagaren Bo Eriksson-Vanke, Banverket, till dem som givit föreningen det nödvändiga ekonomiska stödet, dvs Banverket, BFR, SBUF, Stiftelsen Svensk Betongforskning och Vägverket samt givetvis även till kommittén och dess ordförande Lennart Apleberger, NCC Teknik, som genomfört rapportarbetet.

Detta kommittéarbetet har i enlighet med överenskommelser i Nordiska Betongförbundet varit öppet för nordiskt deltagande och rapportens innehåll är fritt att disponera för betongföreningarna i de övriga nordiska länderna.

Finns även i en engelsk version.

Limbunden utgåva, format A4, 99 sidor.