Beskrivning

Betong för sunda golv – Fuktdimensionering, materialval, produktion

Betongrapport nr 6, 1997

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

Denna rapport fokuserar på möjligheterna med att utnyttja betong med lågt vattenbindemedelstal, vilket ger en snabb uttorkning av betongen, med syftet att åstadkomma sunda golvkonstruktioner utan risk för emissioner och fuktproblem.

En viktig utgångspunkt har varit att man med användning av högre betongkvaliteter (högpresterande betong) kan påskynda betongens uttorkning och därmed möta kravet på kort produktionstid, vilket får en allt större betydelse för produktionsekonomin.

Rapporten har lagt vikt vid fuktdimensioneringens principer, dess betydelse i planering och projektering. Materialvalets betydelse poängteras också vilket inte bara avser betongens delmaterial utan även omfattar några av de lim och golv-material som kan komma att läggas ovanpå betongytan. Rapporten riktar sig till aktörer inom byggprocessens alla skeden. Fuktdimensionering och kvalitetssäkring är viktiga aktiviteter som måste initieras av byggherrar och projektörer och följas upp ända fram till fuktmätningen före mattläggning.

Eftersom kunskapen inom miljö och hälsa ökar skall denna rapport ses som en lägesbeskrivning år 1996-97. Rapportens huvuddel innehåller ett avsnitt om de områden som föreslås bli vidare utforskade.

Arbetet med rapporten har utförts av en arbetsgrupp med stöd av en referensgrupp tillsatt av Svenska Betongföreningen och har finansierats med ekonomiskt stöd från Svenska Fabriksbetongföreningen, SBUF, Cementa, BFR, Stiftelsen för Svensk Betongforskning och Swerock. Enskilda arbetsinsatser från kommitté-medlemmar har dessutom i stor utsträckning bekostats av respektive arbetsgivare.

Limbunden utgåva, format A4, 120 sidor.