Beskrivning

FoU – Betong 2002

Betongrapport nr 7, 1999

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

Denna rapport har utarbetats i en tid då frågorna kring betongforskningens framtid ställts på sin spets. Forskningens intressenter, finansieringskällor och finansieringsformer har förändrats, och forskningens inriktning och framtida mål liksom forskningens nytta har diskuterats och ifrågasatts. Det kan dock konstateras att den forskning som bedrivits tidigare år har givit resultat som omsatts såväl i praktiskt byggande av betongkonstruktioner som i utbildning av nya generationer av ingenjörer och tekniker. Forskningsrön har gått hand i hand med en teknisk utveckling inom byggandet och lett till nya material och tekniker. Forskningen har finansierats dels av staten, dels av industrin. Betong har betraktas som en förutsättning för utbyggnaden av samhällets infrastruktur varför det delade intresset mellan industrin och staten har fallit sig naturligt.

I en period av förändringar med åtföljande åtstramning och kraftsamling har finansieringsformerna kommit att förändras liksom formerna för forskningens bedrivande. Inom industrin förändras ägandestrukturen mot allt större och färre ägare och både inom industri och offentlig verksamhet sker en ökande internationalisering. Bland konsumenterna, slutanvändarna, förändras behoven och allt detta sammantaget gör det viktigt att förutsättningslöst diskutera den framtida forskningen.

Mot denna bakgrund startade Svenska Betongföreningen ett kommittéarbete med syfte att bereda underlag för dem som fattar beslut om betongforskningen inför 2000-talet.

Denna rapport utgör resultatet av arbetet. En viktig utgångspunkt har varit att rapporten inte skall ge precisa anvisningar om vilken forskning som skall bedrivas, utan snarare ge idéer till vilka förväntningar som slutanvändarna har på de framtida byggnaderna. Med stöd av dessa idéer om framtiden kan sedan forskningsarbeten formas och utvecklas i harmoni med en naturlig utveckling av den idag pågående forskningen inom relevanta områden.

Med hänsyn till betongens långa historia skulle man kunna tro att betong­forskningen får mindre betydelse framöver. Tvärtom, aldrig har utvecklingen inom betongområdet gått så snabbt fram som nu. Det kräver ökade insatser inom svensk betongforskning varvid behovet av grundforskning är av särskild betydelse. En sådan forskning förväntas ge goda effekter på resurshushållning och kostnadsbesparingar för såväl samhälle som enskilda inom området samhällsbyggnad.

Limbunden utgåva, format A4, 49 sidor.