Beskrivning

Vidareutbildning inom betongområdet

Betongrapport nr 8, Utgåva 6, 2020

Digital version

Ett av Svenska Betongföreningens ändamål är att arbeta med kompetens- och utbildningsfrågor. Föreningen har sedan mitten av 1990-talet arbetat med utredningar om vidareutbildning inom betongområdet, i synnerhet de s k klass I- och klass II-utbildningarna.

Svenska Betongföreningens rapport nr 8 VIDAREUTBILDNING INOM BETONGOMRÅDET var resultatet av ett kommittéarbete som påbörjades 1997. I maj 2000, när rapporten färdigställdes, inrättade Svenska Betongföreningen ett särskilt råd, Rådet för vidareutbildning. Rapporten började gälla den 1 juli 2001. I den finns beskrivningar av utbildningsplaner, mål och examinationskrav för utbildningar inom hela betongområdet: platsgjutning, fabriksbetongtillverkning, betongelementtillverkning och montering av betongelement.

Hösten 2012 beslutade Svenska Betongföreningen att utöka Rådet för vidareutbildning till att även behandla teknikfrågor och därför bytte rådet namn till Rådet för teknik och vidareutbildning.

Sedan rapportens första utgåva gavs ut har flera förändringar ägt rum. Föreliggande utgåva är resultatet av den senaste revideringen, som i huvudsak berör behörigheternas giltighet över tid samt ett tillägg av utbildningsplan för Klass III-kurser.

Andra förändringar i denna utgåva rör uppdateringar som följer av att regelverken inom betongtekniken reviderats.

Under våren 2019 beslutade Svenska Betongföreningen att godkänna rapportens omarbetade version som gäller riktlinjer för certifiering och validering.

Se även Rådet för teknik och vidareutbildning »

Digital utgåva, 105 sidor.