Ett nätverk av betongkunskap

Rådet för teknik och vidareutbildning

Rådet för teknik och vidareutbildning ska bland annat diskutera klass I- och II-utbildningarnas form och innehåll, behandla frågor av principiell natur rörande examination och intyg, verka för en samsyn inom dessa områden samt befrämja en likvärdig kvalitetsnivå inom utbildningarna. Även andra typer av vidareutbildning behandlas av rådet.

Betongrapport Nr 8 samt godkända utbildningsgivare

Rådet ansvarar också för innehållet i Betongrapport nr 8, utgåva 6, 2020: Vidareutbildning inom betongområdet. I såväl Boverkets som Transportstyrelsens regelverk sker hänvisning till SS 137006. Detsamma gäller entreprenadkontrakt där AMA utgjort grund för upprättande av beskrivningar. Enligt bilaga J i SS 137006 kan genomgången utbildning som uppfyller kraven i Betongrapport nr 8 anses uppfylla kraven för kompetensklass I/II-U. I rapporten framgår hur utbildningarna ska genomföras med avseende på undervisningssätt, närvaroplikt, kursinnehåll/planer, examination m m.

Det finns utbildningsgivare på marknaden som felaktigt påstår sig arrangera utbildningar som uppfyller kraven i Betongrapport nr 8. Om du ska gå en behörighetsgivande utbildning, alternativt anlita någon som har gått en utbildning, ta för vana att först kontrollera att utbildningsgivaren är godkänd för den aktuella utbildningen.

Utbildningar som får bedrivas Klass RISE CBI SIFU BUC/Bygg­företagen Nordcert JEJMS Concrete Svensk Betong Företags­ekonomiska Institutet Abeis Yrkes­Akademin YH AB
Plats­gjutning av betong I X X X
  – ” – II X X X X X X
Betong­element­tillverk­ning I X X
  – ” – II X X X X
Fabriks­betong­tillverk­ning I X X
  – ” – II X X X X
Montering av betong­element X X X
Under­vattens­gjutning X
Vattenbilning X
Betong­reparationer – praktiskt inriktad kurs för operatörer och arbetsledare X
Bergförstärk­ning samt reparation med sprutbetong X

Den 1 januari 2020 infördes nya regler för kursintyg

”Intyg om kompetens” ersattes av ”Certifikat – Intyg om kompetens”. Certifikaten gäller i 10 år. För förnyelse av certifikaten krävs godkänt resultat på en 3 timmars tentamen med hjälpmedel, detta under förutsättning att innehavaren av certifikatet kan visa på aktivt arbete under merparten av certifikatstiden. Någon kurs behöver inte genomföras, men branschen erbjuder uppdateringskurser på 2-3 dagar.

Övergångsregler

 • Intyg om kompetens som utfärdats efter 1 januari 2015 gäller i 10 år från dess utfärdande. Därefter måste certifikat utfärdas enligt reglerna för förnyelse av certifikat. Fram till dess finns möjlighet att ersätta intyget med certifikat – om innehavaren kan styrka aktivt arbete inom certifikatets område. Ett sådant certifikat har samma giltighetstid som det ersatta intyget. Ingen tentamen krävs.
 • Intyg om kompetens som utfärdats före 1 januari 2015 gäller fram till 31 december 2024. Därefter måste certifikat utfärdas enligt reglerna för förnyelse av certifikat. Fram till dess finns möjlighet att omvandla intyget till certifikat via godkänd omtentamen och intyg om aktivt arbete inom certifikatets område.

Överenskommelse Sverige/Norge »

Utfärdade intyg

Sedan 2001 arkiverar Betongföreningen listor över utfärdade intyg. Viss retroaktiv rapportering har också skett varför det finns vissa uppgifter från omkring 1997 och framåt i föreningens arkiv. De kurser som registreras är angivna i tabellen nedan. Uppgifter som finns i arkivet är namn på utbildningsgivare och kurs samt deltagares namn, personnummer och datum för godkännande.

Övriga uppgifter för rådet samt medlemmar

Rådet ska också se över behovet av nya betongrapporter och revideringsbehovet av tidigare utgivna rapporter. I samband med detta kan rådet utforma förslag till kommittéarbeten för styrelsens beslut samt utforma strategier med tanke på vilka finansiärer och intressentgrupper som kan komma i fråga.

Rådet stödjer även de projektgrupper som arrangerar olika typer av informationsdagar om betong avseende programinnehåll.

Medlemmar

 • Johan Silfwerbrand (ordförande)
 • Marléne Johansson (sekreterare)
 • Anders Torén, FEI
 • Anna Jacobson, Tyréns Stockholm
 • Gunilla Teofilusson, KTH
 • Jan-Erik Jonasson, JEJMS Concrete
 • Lena Åhl, Svensk Betong
 • Lahja Rydberg-Forssbeck, Trafikverket
 • Mats Karlsson, Infra Tech AB
 • Oskar Esping, Thomas Concrete Group AB
 • Per Svensson, SIFU AB
 • Peter Billberg, Nordcert AB
 • Peter Ekwall, Vattenfall AB
 • Richard McCarthy, Betongföreningen
 • Stefan Lindgren, Sveriges Byggnadsinspektörer
 • Ted Rapp, Byggföretagen
 • Åke Thorsén, Abeis Konsult AB

Om du har ytterligare frågor, kontakta Betongföreningens VD Richard McCarthy, richard@betongforeningen.se.