Denna rapport behandlar användningen av stålfiberbetong som konstruktionsmaterial. Exempel på tillämpningar är golv, pågjutningar, betongvaror och element, mindre betongkonstruktioner samt lokala förstärkningar i större stångarmerade konstruktioner. Eftersom stålfiberbetong för bergförstärkning redan behandlats ingående i andra skrifter, så ingår denna konstruktion inte i denna skrift. Svenska Betongföreningen vill med denna rapport medverka till att god konstruktionspraxis dokumenteras inom detta specialområde av betongtekniken.

Rapporten har utarbetats av en kommitté som valts av Betongföreningen. För rapportens innehåll svarar kommittén, som sammanställt och tolkat det kunnande och de erfarenheter man idag har om stålfiberbetong i vissa konstruktionstillämpningar. Rapporten innehåller rekommendationer riktade till beställare, projektörer, materialtillverkare, entreprenörer och förvaltare.

Den andra utgåvan är i stort sett identisk med den första upplagan. Några fel har rättats och några kompletteringar införts. Beräkningsexemplen har däremot omarbetats väsentligen med syftet att åstadkomma tydligare och mer pedagogiska beräkningsanvisningar. Det har varit angeläget eftersom rapporten används dels inom civilingenjörsutbildningen, dels i fort- och vidareutbildningskurser. För närvarande pågår mycket forskning inom stålfiberbetongsområdet varför Svenska Betongföreningen hoppas kunna genomföra en mer omfattande revision inom några år då denna forskning givit praktiska resultat.

Ringbunden utgåva, format 17*23,5 cm, 135 sidor, alt. pdf-dokument.