Nr 18 Särtryck ur ASR i svensk betong, bilaga A, svenska – english

700.00 kr950.00 kr

Särtryck ur ASR i svensk betong, bilaga A, svenska – english

Särtryck ur Betongrapport nr 18, 2023

Tryckt eller digital version

Den svenska standarden SS-EN 206:2013+A2:2021: Betong – Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse specificerar krav för

 • egenskaper hos färsk betong och hårdnad betong och deras verifiering
 • gränsvärden för betongens sammansättning
 • betongens delmaterial
 • betongspecifikation
 • leverans av färsk betong
 • produktionsstyrning
 • kriterier för och utvärdering av överensstämmelse.

Den svenska standarden SS 137003:2021: Betong – Användning av SS-EN 206:2013+A2:2021 i Sverige kompletterar EN 206 och ger öppningar för nationella val. Exempel på förändringar i den nya utgåvan av SS 137003 är

 • utökning av tillåtna cement och bindemedelskombinationer i flera exponeringsklasser
 • differentiering av vct‐kraven i vissa exponeringsklasser
 • kvalifikationsprovning för att öppna upp för nya cementtyper enligt SS-EN 197‐1
 • öppning för alternativa bindemedel som inte omfattas av cementstandarden SS-EN 197‐1
 • förbättrade möjligheter att använda flygaska och slagg via k‐värdeskonceptet
 • nya krav vid provning av frostbeständighet om andelen portlandcementklinker i
  bindemedlet < 80 %
 • nya regler för ballast och betong avseende alkalisilikareaktion (ASR).

När det gäller det sistnämnda, ASR, hänvisar SS 137003 till specifika avsnitt i bilaga A i
Betongföreningens rapport nr 18: ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner. Det är bland annat nya krav vid inledande och fortlöpande provning. Det ges också nya möjligheter att använda ballastmaterial som inte klassats som oskadlig avseende ASR.

Hänvisningen till bilaga A i rapport nr 18 gör att Betongföreningen nu ger ut bilagan separat, på såväl svenska som engelska. Den engelska översättningen följer efter den svenska versionen.

Häftad utgåva, format 169 * 239 mm, 32 sidor alt pdf. 

Printed or digital version

The Swedish Standard SS-EN 206:2013+A2:2021: Concrete – Specification, performance, production and conformity specifies requirements for:

 • the properties of fresh and hardened concrete and their verification
 • the limitations for concrete composition
 • the constituents of concrete
 • the specification of concrete
 • the delivery of fresh concrete
 • the production control procedures
 • the conformity criteria and evaluation of conformity.

The Swedish Standard SS 137003:2021: Concrete – Application of SS-EN 206:2013+A2:2021 in Sweden specifies supplementary Swedish requirements and recommendations where such are required or permitted in SS-EN 206:2013+A2:2021.

Examples of changes in the new edition of SS 137003 are:

 • expansion of permitted cement and binder combinations in several exposure classes
 • differentiation of the water–cement ratio requirements in certain exposure classes
 • qualification testing to open up for new cement types according to SS-EN 197‐1
 • opening for alternative binders that are not covered by the cement standard SS-EN 197‐1
 • improved opportunities to use fly ash and slag via the k‐value concept
 • new requirements when testing frost resistance if the Portland cement clinker content of
  the binder < 80 %
 • new rules for aggregate and concrete regarding alkali silica reaction in concrete (ASR).

Regarding the latter, ASR, SS 137003 refers to specific sections in appendix A of the Swedish Concrete Association´s report no. 18: ASR in Swedish concrete – guidance for new and existing structures. These include new requirements for initial and routine testing. There are also new possibilities to use aggregate that is not classified as innocuous with regard to ASR.

Since the standard refers to the report’s appendix, it is hereby issued separately, in both Swedish and English.

Välj version

Tryckt version, Digital version för 1 användare, Både tryckt och digital

Varukorg
Translate
Rulla till toppen