VD har ordet

2023 var ett händelserikt år. Ett år då konjunkturen föll kraftigt och förhoppningsvis nått botten. Samtidigt har det lagts enormt mycket kraft på hållbarhetsarbetet inom alla delar av samhället.

Betongsektorns hållbarhetsarbete har stort fokus på begränsning av utsläpp av växthusgaser men det går att göra mycket annat också, vilket Klimatguiden vittnar om. Som exempel kan nämnas bättre planering, återbruk, återvinning samt optimering av material och dimensioner.

Regelverken behöver också uppdateras för att reduktion av klimatpåverkan ska kunna vara möjlig och det sker nu ganska snabbt med hjälp av SS137003 m.fl. standarder. Betongrapporterna har också fått en central roll för att komplettera standarderna när det behövs. ERC (Exposure Resistance Classes) förväntas underlätta nya klimatförbättrade materialsammansättningar samt minska “onödiga” säkerhetsmarginaler i nuvarande nationella beständighetsregler. Här kommer den nystartade ERC-kommittén ha en central roll, mer om det nedan.

På tal om bindemedel, vad händer i Slite? Heidelberg Materials har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för ett 30-årigt täkttillstånd för brytning av kalksten där. Tillståndet är viktigt för att långsiktigt kunna trygga en nationell tillgång till cement. Det nuvarande fyraåriga brytningstillståndet gäller till och med december 2026.

CCS (Carbon Capture and Storage) är ett av Sveriges största klimatomställningsprojekt någonsin, enligt Heidelberg Materials Cement Sverige. År 2030 ska de tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid, med målet att nå minusutsläpp. Med CCS-teknik ska man fånga in, transportera och lagra utsläppen så de inte når atmosfären. I ett slag minskar det Sveriges totala koldioxidutsläpp med 4 procent, enligt företaget.

Hållbarhet handlar också om att bygga rätt och då krävs kompetens och adekvata utbildningar inom betongområdet. Kompetens och utbildning hanteras av Rådet för teknik och vidareutbildning som har en bred branschrepresentation. I rådet ingår också de utbildningsgivare som är godkända av Betongföreningen. Alla som avser att bedriva utbildningar är välkomna. Besluten tas gemensamt av samtliga rådsmedlemmar i demokratisk anda. En viktig komponent är att utbildningarna genomförs i realtid då kursdeltagarna både har möjlighet att ställa frågor och diskutera sinsemellan. Med dagens utvecklade teknik är det också möjligt att sända digitalt, vilket är viktigt att betona.

Sverige är fortsatt ordförande i ECSN (European Concrete Societies Network) som är ett nätverk av europeiska Betongföreningar, mer om det nedan. Att genomföra webbinarier är en viktig del i arbetet med att reducera klimatpåverkan, och då är internationella utblickar väsentliga.

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar sedan juni i år, då det då det förra medlemsbrevet gick ut. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla er som arbetar i våra råd och kommittéer!

Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande, utgåva 2, 1997, pågår sedan tidigare och planerad utgivning av den nya utgåvan är i slutet på 2024.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!


Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

 

Exempel på verksamhet under hösten

Betongdagen

Betongdagen genomfördes den 16 november på Garnisonen Konferens i Stockholm. Årets tema var ” Innovativ och bärkraftig utveckling – så når betongsektorn målen”. Ca 180 personer deltog. Exklusiv direktlänk till filmen från Betongdagen hittar du HÄR

Förutom väldigt många intressanta presentationer anordnades på scenen samtal med inbjudna tillverkare. På förmiddagen samtalade Mats Hellström och Henrik Vinell från Betongföreningen med fem olika aktörer som utvecklar nya bindemedel, se foton nedan. På eftermiddagen var det tillsatsmedelstillverkarnas tur att samtala om tillsatsmedlens roll för att nå klimatmålen. Richard McCarthy, Betongföreningen, samtalade då med fyra inbjudna tillverkare.

Några foton från den välbesökta Betongdagen.

 

 

Mats Hellström och Henrik Vinell från Betongföreningen samtalar med inbjudna aktörer som utvecklar nya bindedemel under parollen ”Möjligheter med nya bindemedel – vad säger branschen?”. De företag som fanns på plats vara Ridgehill, Heidelberg Materials Cement Sverige, Swerock/Swecem, CemVision och SaltX Technology.

 

 

Första bilden (i mitten): Prof. Dr. Barbara Lothenbach, Empa, mottagare av Swedish Concrete Award 2023. Efter prisutdelningen höll hon föredraget ”New binders and MgO-based cements”. Andra bilden: Bästa examensarbete inom betongområdet delades ut till David Andersson (i mitten) och Gabriele Lipskyte, KTH. Gabriele var med på länk från London.

 

Webbiarium nr 1

Programråd Syd arrangerade ett mycket uppskattat webbiarium den 29 november med temat ”Klimatförbättrad betong ur ett tekniskt perspektiv för Anläggning och VA”. Webbinariet lockade ca 95 deltagare. Webbinariet spelades in, se HÄR.

Sjölunda Avloppsreningsverk i Malmö.

Webbinarium nr 2

Betongforskningsrådet arrangerade också ett mycket uppskattat webbiarium den 6 december som lockade ca 180 deltagare. Temat var ”Nya alternativa bindemedel och deras implementering”. Webbinariet spelades in, se HÄR.

Professor Klaartje De Weerdt  Dr Rruben Snellings

Första bilden: Dr. Klaartje De Weerdt. Andra bilden: Dr. Ruben Snellings.

 

Webbaserad guide för reduktion av betongkonstruktioners klimatpåverkan

Guiden lanserades den 22 juni och finns HÄR. Den riktar sig framför allt till beställare och konsulter som ska utforma byggnadsverk med reducerad klimatpåverkan. Arbetsgruppen för kommittén har fortsatt sitt arbete med flera möten för att initiera ett kommande revideringsarbete.

Klimatguiden: Genom att klicka på de olika skedena i bygg- och förvaltningsprocessen hittar man kortfattad information om processerna. Där finns också fyra faktablock, till höger.

 

Nytt kommittéarbete: Exposure Resistance Classes (ERC)

Inom det europeiska standardiseringsarbetet håller sedan flera år tillbaka beständighetskonceptet Exposure Resistance Classes (ERC) på att utvecklas. Konceptet är baserat på funktionsprovning och innebär att betongen grupperas i motståndsklasser med hänsyn till främst kloridinträngning och karbonatisering. Konceptet möjliggör också klassificering av kända och beprövade betongtyper utan krav på funktionsprovning (Deemed to Satisfy).

ERC förväntas underlätta nya klimatförbättrade materialsammansättningar samt minska “onödiga” säkerhetsmarginaler i nuvarande nationella beständighetsregler i Europa. ERC omfattas av Eurokod 2 och nästa version av EN 206, som tidigast antas kunna publiceras i juli 2026. Nationella anpassningar är möjliga, varför det är viktigt att vi i Sverige redan nu börjar förbereda hur ERC ska tillämpas nationellt. Det gör vi genom att ta fram ett förslag på hur nationella val i Eurokod 2 bör utformas och hur SS 137003 bör revideras.

Betongföreningen har startat en ERC-kommitté som under två års tid ska ta fram en Betongrapport. Rapporten kommer att komplettera innehållet i Eurokod 2 och kommande versioner av EN 206 och SS 137003. Rapporten ska publiceras senast 31 december 2025.

Betongrapporten kommer att innehålla följande delar:

  • Beskrivning och exemplifiering av ERC-konceptet.
  • Tabeller med gränsvärden för betongsammansättning inklusive koppling till Eurokod 2.
  • Förslag till nationella val i Eurokod 2 av erforderliga värden för täckande betongskikt som funktion av ERC.
  • Beskrivning av hur nya betonger kan klassas in i ERC-konceptet genom provning.
  • Beskrivning av hur ERC-betong ska föreskrivas.

Markus Peterson, Svensk Betong, är ordförande för kommittén. Arbetsgruppen består av ordförande Markus Peterson, Mikael Hallgren (Tyréns), Anders Lindvall (C-lab Thomas Concrete Group), Elisabeth Helsing (RISE/Heltec ) och Richard McCarthy (Betongföreningen).

Se film från startmötet (webbinarium) den 16 maj HÄR.

 

Vad planeras framöver?

Nytt webbinarium arrangerat av European Concrete Societies Network (ECSN)

Ett tredje webbinarium ska arrangeras av ECSN med temat ”Concrete and sustainability – an update on ongoing efforts in Europe – Part 2”. Tid: 28 februari 2024 kl. 11.00 – 16:30.

För mer information, se ECSN:s hemsida. Om du missade det förra webbinariet (nr 2) finns det inspelat HÄR. Temat var ”Binders and concrete for the next decade”.

 

Kommunikation

I januari kommer vår nya hemsida att lanseras. En av nyheterna är en tydligare inloggning för medlemmar, där vi listar medlemsförmånerna. Som exempel kan nämnas rabatt på ACI-webbinarier och ACI-rapporter. Där lägger vi också upp YouTube-klipp som blir exklusiva för våra medlemmar under en viss tid, för att sedan bli publika.

Vi har också anlitat en extern kommunikationsbyrå för att ta fram ett nytt digitalt kommunikationspaket som består av en digital broschyr och två filmer.

Digital broschyr: https://www.sebroschyr.se/betongforeningen/WebView/
Kortare film utan tal: https://www.sebroschyr.se/video/A51729386
Längre film med tal: https://www.sebroschyr.se/video/5E7330514

 

Vi välkomnar våra nya medlemmar

Nya enskilda medlemmar

Sami Abdel Ghani, Aryan Ahmadi, Maroof Balén, Rachid Benzhair, Gustav Bramfalk, Munir Ciftci, Alexandra Erausquin Östman, Brandon Eriksson, Carolina Gharzani, Alejandro Godoy, David Granberg, Kidist Hadgu, Ghassem Hassanzadeh, Martin Holmberg, Håkan Johnsson, Arkan Karimi, Daniel Karlsson, Johan Körner, Fredrik Landelius, Andrej Laptev, Maria Liljeberg, Wilma Lindström, Marcus Luukas, Crister Länn, Felicia Löfvenhamn, Elbe Nord, Pauline Norlen, Pontus Rosengren, Eldina Sitarevic, Jones Södergren, Louisa Thomas, Yupharat Wangkhiri, Robin Westelius, Billy Woll, Emma Zhang, Oscar Åberg, Emil Åhlin och Björn Öhman.

Nya korporativa medlemmar

Gripcon (Br.Bengtsson AB)
Magrab Krossprodukter AB