§ 1   Medaljen utdelas som belöning för insats av betydelse för betongteknikens utveckling genom upptäckter, uppfinningar, undersökningar eller betongens praktiska utnyttjande. Medaljen tilldelas i regel svensk medborgare.

Betongföreningens styrelse har beslutat att utse följande person till mottagare av Guldmedaljen år 2012:
 

Professor Kyösti Tuutti har gjort stora insatser inom betongområdet; dels som forskare, dels som ledare av industriell forsknings- och utvecklingsverksamhet, dels som initiativtagare och ledare av ett antal större nationella forskningsprogram.
 
Under sin rena forskningsverksamhet, vilken skedde vid CBI, genomförde han banbrytande studier av korrosionsprocessen hos ingjutet armeringsstål. Arbetet resulterade i en klassisk doktorsavhandling med titeln ”Corrosion of Steel in Concrete” vilken publicerades år 1982. I detta arbete genomförde han en ingående teoretisk och experimentell analys av de olika delprocesser som påverkar initieringen av armeringskorrosion och som bestämmer korrosionshastigheten och skadeutvecklingen. Studierna gjorde det möjligt för honom att utveckla en modell för teoretisk beräkning av livslängden hos en armerad betongkonstruktion. Modellen, som internationellt går under namnet ”The Tuutti Model”, har fått mycket stor påverkan på forskningen inom korrosionsområdet. Den påvisade att det skulle kunna vara möjligt att utforma betongkonstruktioner inte bara med avseende på bärförmåga utan även med avseende på livslängd. Tuuttis avhandling är ett av de internationellt mest citerade svenska forskningsarbetena inom betongområdet.
 
Under några år på 1990-talet var Kyösti Tuutti chef för forskning och utveckling inom Cementa. Han övergick i mitten av 1990-talet till Skanska, där han för närvarande är chef för dess FoU-verksamhet. Det innebär att han även har en central roll för Skanskas FoU inom betongområdet. Under sin tid inom Cementa och Skanska bidrog han starkt till att bygga upp ett brett kontaknät mellan den svenska byggindustrin och forskarvärlden. Som ett led i detta initierade han ett antal s.k. forskarskolor i vilka industriföretag och högskoleinstitutioner samverkade, och genom vilka ett stort antal personer inom industrin fått forskarutbildning. Forskarskolor där Kyösti Tuutti varit en viktig initiativtagare och organisatör är Väg, Bro, Tunnel, som delfinansierades av dåvarande NUTEK, Byggnaden och Innemiljön, som genomfördes vid LTH med delfinansiering av KK-Stiftelsen och Bygginnovationen som är ett pågående samverkansprojekt mellan industrin, Vinnova och forskarvärlden.
 
1993 utnämndes Kyösti Tuutti till adjungerad professor vid LTH. Han upprätthåller fortfarande denna tjänst.