Betongföreningens årsmöte är INSTÄLLT p g a Corona-viruset

Vi återkommer så snart vi kan med nytt datum.

Tema: ”Resurseffektiv betongproduktion”

Inom betongbranschen ligger just nu mycket fokus på att begränsa klimatpåverkan och då handlar det främst om att minska koldioxidutsläppen. Branschens målsättning är att betong för husbyggnation inom fem år ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990. År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral.

Hållbart byggande handlar också om att betongtillverkare vidtar åtgärder för att begränsa effekterna av potentiella miljöpåverkningar som betongtillverkning genererar: avloppsvatten, resursanvändning och avfall, kemikaliehantering, buller, utsläpp till luft, energianvändning och transporter.

Resurshushållning och avfallshantering är viktiga miljöaspekter att ta hänsyn till vid betongtillverkning varför vi i år valt temat Resurseffektiv betongproduktion. Mycket av det som kommer att avhandlas under dagen finns beskrivet i rapporten ”Bästa tillgängliga teknik (BAT) för nordisk betongindustri” från Nordiska ministerrådet, TemaNord 2018:528 (kan laddas ned här). Rapporten innehåller ett antal s k BAT och de fyra som beskrivs mest utförligt (de viktigaste) är de BAT som handlar om cirkulär ekonomi inklusive återanvändning och återvinning av ballast och andra material:

  • Återvunnen betong för betongtillverkning
  • Återvinning av vatten
  • Användning av alternativa material i betong
  • Återanvändning av restbetong till annat än ny betong

Vi har samlat företrädare från olika delar av betongsektorn som ska delge sina erfarenheter inom området resurshushållning och avfallshantering. Föredragshållarna är kunniga inom områdena metod- och materialteknik, forskning, regelverk och betongtillverkning. Årsmötet ger en bra möjlighet att få en samlad bild inom området och därtill kan vi också se fram emot många intressanta diskussioner.

Dag: Vi återkommer med nytt datum så snart vi kan
Anmälan: Det går inte att anmäla sig ännu
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr för icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Middag: Kostnad 675 kr + moms

Varmt välkommen!

Michael Åhström, ordförande Betongföreningen


Foto: Shutterstock.com