Beskrivning

Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206

Betongrapport nr 11, Utgåva 4, 2023

Tryck eller digital version

För att reda ut och definiera begreppen, förklara de nya exponeringsklasserna och ge rekommendationer för val av exponeringsklass gav Svenska Betongföreningen ut första utgåvan av betongrapport nr 11 under 2003. De nya exponeringsklasserna var väsentligt fler än de gamla, svenska miljöklasserna. De var också strukturerade på ett annat sätt. Det fanns därför ett behov av en vägledning för projektörens val av exponeringsklass.

I december 2008 publicerades en ny utgåva av den svenska standarden Betong – Användning av EN 206-1 i Sverige (SS 137003:2008). Den nya utgåvan skilde sig från den tidigare bl a genom att nya betongsammansättningar tilläts i olika exponeringsklasser. Denna förändring gjorde det nödvändigt att revidera betongrapport nr 11. Revideringen begränsades främst till att tabell B1:3 Gränsvärden och krav för betongsammansättning ersattes med aktuell version och att hänvisningar och referenser i rapporten daterades upp. I övrigt var det endast smärre justeringar.

Under maj 2015 publicerades ytterligare en ny utgåva av Betong – Användning av EN 206 i Sverige (SS 137003:2015). Den nya utgåvan skiljer sig från den tidigare bland annat genom att nya betongsammansättningar tillåts i olika exponeringsklasser samt att konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer (EPCC) har introducerats. Utöver detta har det introducerats klasser för karakterisering av betongens omgivning med hänsyn till inverkan på risken för alkalisilikareaktioner (ASR). Revideringen av rapporten begränsas främst till att tabell B1:3 Gränsvärden och krav för betongsammansättning har ersatts med aktuell version och att hänvisningar och referenser i rapporten uppdaterats. I övrigt har endast smärre justeringar gjorts.