Svenska Betongföreningens pris till bästa examensarbete inom betongområdet 2018

Vi gratulerar årets vinnare Jonas Enzell och Markus Tollsten från KTH för deras arbete ”Thermal cracking of a concrete arch dam due to seasonal temperature variations”.

Juryns motivering lyder:

Sprickbildning i betongdammar p g a årstidsbundna temperaturvariationer är ett komplext problem som numera kan analyseras mer ingående tack vare vidareutvecklingen av analysverktygen. Jonas Enzell och Markus Tollsten har på ett förtjänstfullt sett modellerat sprickbildningen i en damm och därefter jämfört beräkningarna med kartlagd sprickbildning. Överensstämmelsen är god, rapporten välskriven och rikt illustrerad och resultaten har lett till ökad kunskap om hur temperatursprickbildning sker i betongdammar.

Länk till examensarbetena:

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1114901%22&dswid=-4321