Klimatguiden

Betongsektorn driver ett omfattande förbättrings- och utvecklingsarbete inom klimatområdet. Idag kan man genom medvetna val i byggprocessen avsevärt minska betongens klimatpåverkan jämfört med tidigare.

Betongföreningen har tagit fram en webbaserad guide för reduktion av betongkonstruktioners klimatpåverkan, se LÄNK. Guiden riktar sig framför allt till beställare och konsulter som ska utforma byggnadsverk med reducerad klimatpåverkan.

Ett stort och varmt tack riktas till projektledaren Mats Klockars Öberg och alla andra i arbetsgruppen som lagt ned mycket arbete på att ta fram denna guide. Vi vill också framföra ett stort tack till de finansiärer som genom sina bidrag möjliggjort detta arbete. Huvudfinansiärer har varit Trafikverket, Cementa och Energiforsk. Vidare har följande företag, genom direkta bidrag eller in-kind, bidragit: Betongindustri, Byggvesta, COWI, Einar Mattsson, ELU Konsult, Fortifikationsverket, Kåver & Melin, NCC, Ramboll, Riksbyggen, RISE, Schwenk, Stockholm Stad – TK, Strängbetong, Sweco, Thomas Concrete Group, Tyréns och WSP.

Deltagare i arbetsgruppen har varit Mats Klockars Öberg, Ingemar Löfgren (Thomas Concrete Group), Nilla Olsson (NCC), Nadia Al-Ayish (RISE/IVL Svenska Miljöinstitutet), Johan Hofstedt (ELU Konsult), Anders Mattsson (Strängbetong), Henrik Vinell (Strängbetong) och Richard McCarthy (Betongföreningen).

Stockholm i juni 2023
Henrik Vinell, Ordförande Svenska Betongföreningen